Skočiť na obsah

Návrh na vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického osvedčenia vozidla

Návrh na vydanie osvedčenia o evidencii časť II upravuje § 46 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel obsahuje:

  1. identifikačné údaje navrhovateľa,
  2. identifikačné údaje vozidla v rozsahu značka vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla, druh vozidla, kategória vozidla, obchodné meno výrobcu vozidla a identifikačné číslo vozidla VIN,
  3. originál pôvodného technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii,
  4. odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní; to neplatí pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000,
  5. protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní; predkladá sa len pre vozidlá podliehajúce technickej kontrole pravidelnej,
  6. protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní; predkladá sa len pre vozidlá nepodliehajúce technickej kontrole pravidelnej,
  7. protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní; predkladá sa len pre vozidlá podliehajúce emisnej kontrole pravidelnej.

K návrhu na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla je potrebné uhradiť aj správny poplatok podľa Položky 68 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov; to neplatí od 31.12.2021 pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000.

Podanie návrhu o

Suma

ID služby eKolok

Vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického osvedčenia vozidla

10 eur

6529

Spôsob úhrady správneho poplatku v prípade písomne podaného návrhu je zverejnený na internetovej stránke ministerstva.