Skočiť na obsah

Návrh na vydanie technického osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla

Návrh na vydanie technického osvedčenia vozidla upravuje § 48 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel obsahuje:

  1. identifikačné údaje navrhovateľa,
  2. identifikačné údaje vozidla v rozsahu značka vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla, druh vozidla, kategória vozidla, obchodné meno výrobcu vozidla a identifikačné číslo vozidla VIN,
  3. originál pôvodného technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii.

K návrhu na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla je potrebné uhradiť aj správny poplatok podľa Položky 68 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podanie návrhu o

Suma

ID služby eKolok

Vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického osvedčenia vozidla

10 eur

6529

Spôsob úhrady správneho poplatku v prípade písomne podaného návrhu je zverejnený na internetovej stránke ministerstva.