Skočiť na obsah

Povolenie výnimky pre zadnú tabuľku s evidenčným číslom menších rozmerov pre vozidlá kategórie M a N

Technické požiadavky pre umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom (napríklad príloha III nariadenia (EÚ) 2021/535 alebo predchádzajúce predpisy) ustanovujú, že vozidlá kategórie M a N musia byť vybavené miestom pre umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom o rozmerov 520 mm × 120 mm alebo 340 mm × 240 mm.

Podľa § 35 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 9/2009 Z. z.“) sa vozidlám kategórie M a N prideľuje tabuľka s evidenčným číslom, ktorá má rozmery 52 cm × 11 cm alebo 34 cm × 20 cm.

Vozidlo, ktoré bolo pôvodne vyrobené pre tretie štáty, môže mať miesto pre zadnú tabuľku s evidenčným číslom menších rozmerov, kedy nie je možné na vozidlo umiestniť tabuľku s rozmermi 52 cm × 11 cm alebo 34 cm × 20 cm.

Ak umiestnenie zadnej tabuľky nie je možné konštrukčne upraviť, môže byť podľa § 35 ods. 1 vyhlášky č. 9/2009 Z. z. vydaná na orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) aj zadná tabuľka s evidenčným číslom menších rozmerov, a to 24 cm × 15 cm, pokiaľ bola Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky, štátnym dopravným úradom povolená výnimka z technických požiadaviek na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky môže na základe odôvodneného návrhu povoliť výnimku z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 161 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“). Podrobnosti o výnimkách z technických požiadaviek pre vozidlá sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva. Návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá musí byť dostatočne odôvodnený (napríklad miesto pre zadnú tabuľku s evidenčným číslom nie je možné konštrukčne upraviť pre umiestnenie tabuliek štandardných rozmerov).

Každá povolená výnimka z technických požiadaviek pre vozidlá musí byť vyznačená v osvedčení o evidencii časť II. Zápis do osvedčenia o evidencii časť II vykoná okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Až následne orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) môže vydať zadnú tabuľku s evidenčným číslom rozmerov 24 cm × 15 cm.

Rozmery tabuliek s evidečným číslom

 

Jednotlivo dovezené vozidlá

V prípade jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu je potrebné požiadať o povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá priamo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad, pričom povolenú výnimku do osvedčenia o evidencii časť II zapíše okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v rámci konania o jednotlivo dovezenom vozidle.

V prípade jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu nie je potrebné požiadať o povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá priamo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad, ale okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v rámci konania o jednotlivo dovezenom vozidle požiada o uznanie danej výnimku z technických požiadaviek, pričom postupuje podľa § 162 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. Uznanú výnimku z technických požiadaviek pre vozidlá do osvedčenia o evidencii časť II zapíše okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v rámci konania o jednotlivo dovezenom vozidle.