Skočiť na obsah

Dopredaj vozidiel kategórie L spĺňajúcich emisné limity Euro 4 po 31. 12. 2020 (okrem kategórie L2e-U, L6e-B, L3e-AxE a L3e-AxT)

Podľa prílohy IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 168/2013“) s účinnosťou od 1. 1. 2021 v prípade vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e L6e, L7e (okrem kategórie L2e-U, L6e-B, L3e-AxE a L3e-AxT) sa takéto vozidlá nemôžu uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel alebo uviesť do prevádzky, ak neplnia emisné limity minimálne Euro 5, pokiaľ im nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel (príloha).

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 31. 12. 2020 mali platné typové schválenie EÚ vozidla (platné osvedčenie o zhode COC) a toto schválenie (resp.  osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť 31. 12. 2020, si podľa § 14 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.) v nadväznosti na článok 44 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 môžu v rámci limitov vozidiel ukončenej série podať návrh na povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla (ďalej len „povolenie“), ktorého typové schválenie EÚ vozidla už nie je platné.

Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 24 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 30 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie EÚ vozidla stratilo platnosť.

Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území EÚ, na ktoré sa v čase ich výroby vzťahovalo platné typové schválenie EÚ, a ktoré sa neprihlásili do evidencie alebo neuviedli do prevádzky pred skončením jeho platnosti, návrh na povolenie obsahoval dostatočné technické alebo ekonomické odôvodnenie a v čase pred 31. 12. 2020 výrobca bol držiteľom platného (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla, resp. zástupca výrobcu mal štátnym dopravným úradom vydané rozhodnutie o uznaní (rozšíreného) typového schválenia EÚ vozidla.

Štátny dopravný úrad v súlade s článkom 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 o návrhu na povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia návrhu, pričom rozhodne aj o počte jednotiek daného typu vozidla. Maximálny počet vozidiel jedného typu uvedených do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike nesmie prekročiť 10 % všetkých vozidiel daného typu uvedených do prevádzky a prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike počas dvoch predchádzajúcich rokov; ak by 10 % predstavovalo menej ako 100 vozidiel, možno povoliť uvedenie do prevádzky až 100 vozidiel.

Návrh o povolenie sa podáva po 1. 1. 2021 za každý typ vozidla (typové schválenie EÚ vozidla) samostatne, pričom musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje o navrhovateľovi – zástupcovi výrobcu alebo výrobcovi v Slovenskej republike, a to          ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis, a ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b)  značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,

c)  identifikácia regulačného aktu, ktorého technické požiadavky sú pre vozidlo príslušnej kategórie povinne uplatniteľné, ale ktoré už vozidlá s identifikačnými číslami vozidla VIN uvedenými v prílohe žiadosti nespĺňajú (v tomto prípade sa uvedie „nariadenie (EÚ) č. 168/2013 – Euro 4“),

d)  zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (zoznam priložený aj v súbore xlsx v jednom stĺpci pod sebou),

e)  vyhlásenie, že všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené v čase platnosti typového schválenia EÚ vozidla, ale neboli doposiaľ sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky,

f)   číslo typového schválenia EÚ vozidla vrátane dvojčísla rozšírenia, pre ktoré sa žiada povolenie a dátum typového schválenia EÚ vozidla, resp. rozšírenia typového schválenia EÚ vozidla,

g)  technické alebo ekonomické odôvodnenie návrhu,

h)  počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v predchádzajúcich dvoch rokoch (2019 a 2020).

Podľa Položky 69a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa za povolenie vyberie správny poplatok 25,- eur za každé vozidlo v prípade kategórie L1e, L2e a L6e. V prípade ostatných kategórií sa podľa  položky 69a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za povolenie vyberie správny poplatok 50,- eur za každé vozidlo

Správny poplatok je potrebné uhradiť jedným zo spôsobov zverejnených na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Návrh na povolenie (dopredaja vozidiel) je možné podať aj elektronicky prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na portály Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD). Pre rýchle vybavenie návrhu na povolenie (dopredaja vozidiel) odporúčame všetkým výrobcom a zástupcom výrobcov využiť práve možnosť elektronického podania prostredníctvom elektronického formulára.

Vozidlá, ktorým nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel, sa od  1. 1. 2021 nemôžu prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky, pretože typové schválenie EÚ vozidla (resp. osvedčenie o zhode COC) už nie je platné. O tejto skutočnosti sú informovaní aj pracovníci orgánu Policajného zboru, ktorí prihlasujú vozidlá do evidencie vozidiel, pretože ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 168/2013 im sú známe. Ak by sa takéto vozidlo aj objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotlivo dovezené vozidlá nové, ktoré ešte neboli prihlásené do evidencie vozidiel a neplnia emisné limity Euro 5, od 1. 1. 2021 okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neschváli a tým pádom orgán Policajného zboru takéto vozidlo neprihlási do evidencie vozidiel.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad nepovolí dopredaj podľa § 14 zákona č. 106/2018 Z. z. a v zmysle článku 44 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.

Identifikácia vozidiel plniacich emisné limity Euro 4 a Euro 5

Identifikácia vozidiel plniacich emisné limity Euro 4 a Euro 5 schválených podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 134/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek, a ktorým sa mení jeho príloha V:

 

Emisná norma

Príklady čísla TS EÚ pre emisie

Euro 4

134/2014/II resp. 134/2014A1

Euro 4

134/2014*20XX/XXXXA1

Euro 5

134/2014*20XX/XXXXA2

 

 

Harmonogram uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek uvedený v prílohe IV tohto nariadenia:

 

Bod

Opis

(Sub)-kategória

Posledný dátum evidencie vyhovujúceho vozidla

1.1.2.1.

Euro 4: príloha VI A1

L1e, L2e, L6e

31.12.2020;

pre L2e-U a L6e-B: 31.12.2024

1.1.2.2.

Euro 4: Príloha VI A1

L3e, L4e, L5e, L7e

31.12.2020;

pre L3e-AxE a L3e-AxT: 31.12.2024

1.1.2.3.

Euro 5: Príloha VI A2

L1e-L7e

 

 

Číslo typového schválenia EÚ pre emisie je uvedené v osvedčení o zhode COC a uvádza sa aj v osvedčení o evidencii časť II.