Skočiť na obsah

Harmonogram uplatňovania nariadenia (EÚ) 2016/1628 (emisné limity – stage V)

Podľa článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2016/1628“) sa toto nariadenie uplatňuje na všetky motory patriace do kategórií stanovených v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia, ktoré sú nainštalované v necestných pojazdných strojoch alebo určené na inštaláciu do nich, a pokiaľ ide o emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok z takýchto motorov, aj na uvedené necestné pojazdné stroje. Nariadenie (EÚ) 2016/1628 zároveň zrušilo smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (ďalej len „smernica 97/68/ES“), ktorá stanovovala emisné limity – stage I až IV.

Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1628 sa spaľovacie motory rozdeľujú do kategórií motorov, kde patria aj kategórie motorov používané v cestnej premávke. Ide o nasledovné kategórie motorov:

  • kategória motorov „NRE“ – motory necestných pojazdných strojov určené a vhodné na to, aby sa pohybovali alebo aby boli uvedené do pohybu po ceste alebo inak, ktoré nie sú vylúčené z pôsobnosti tohto nariadenia,
  • kategória „NRS“ – zážihové motory s referenčným výkonom menej ako 56 kW,
  • kategória „ATS“ – zážihové motory na použitie výlučne v ATV a SBS; motory pre terénne vozidlá a vozidlá typu side-by-side iné ako zážihové motory sú zahrnuté do kategórie NRE.

ATV“ (all-terrain vehicle) je motorové vozidlo poháňané motorom, určené predovšetkým na jazdu po nespevnených povrchoch na štyroch alebo viacerých kolesách s nízkotlakovými pneumatikami, so sedadlom navrhnutým na obkročné sedenie len pre vodiča alebo sedadlom navrhnutým na obkročné sedenie pre vodiča a sedadlom pre maximálne jedného spolujazdca a riadidlami na riadenie.

SBS“ (side-by-side) je vozidlo s vlastným pohonom, ovládané obsluhou, bezkĺbové vozidlo, určené predovšetkým na jazdu po nespevnených povrchoch na štyroch alebo viacerých kolesách, s prevádzkovou hmotnosťou minimálne 300 kg (vrátane štandardného vybavenia, chladiacej kvapaliny, mazadiel, paliva a náradia, ale bez voliteľného príslušenstva a vodiča) a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 25 km/h alebo viac; takéto vozidlo je navrhnuté aj na prepravu osôb a/alebo tovaru a na tlačenie a ťahanie zariadení, je riadené iným riadiacim zariadením než riadidlami, je navrhnuté na rekreačné alebo úžitkové účely, a ktorým sa neprepravuje viac ako šesť osôb vrátane vodiča, sediacich vedľa seba na jednom alebo viacerých neobkročných sedadlách.

Harmonogram uplatňovania nariadenia (EÚ) 2016/1628 v súvislosti s typovým schválením EÚ a uvedením na trh stanovuje príloha III. Nariadenie (EÚ) 2016/1628 v článku 3 v bode 31 a 32 definuje tzv. prechodné obdobie a prechodný motor:

  • „prechodné obdobie“ je prvých 24 mesiacov od dátumov uvedených v prílohe III týkajúcich sa motorov etapy V na trh;
  • „prechodný motor“ je motor, ktorého dátum výroby je skorší ako dátum uvedený v prílohe III pre uvedenie motorov etapy V na trh a ktorý:
  1. je v súlade s najaktuálnejšími príslušnými limitnými hodnotami emisií vymedzenými v príslušných právnych predpisoch platných k 5. októbru 2016 alebo
  2. patrí do výkonového pásma, používa sa alebo je určený na používanie v zariadení, na ktoré sa k 5. októbru 2016 na úrovni Únie nevzťahovali emisné limity znečisťujúcich látok a typové schválenie.

Podľa prechodných ustanovení uvedených v článku 58 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1628 sa na prechodné motory a prípadne necestné pojazdné stroje, v ktorých sú tieto motory nainštalované, sa vzťahuje, že sa môžu naďalej uvádzať na trh počas prechodného obdobia (prvých 24 mesiacov od dátumov uvedených v prílohe III) pod podmienkou, že stroje, v ktorých sú prechodné motory nainštalované, majú dátum výroby najneskôr 18 mesiacov po začiatku prechodného obdobia.

Podľa článku 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/985, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky poľnohospodárskych a lesných vozidiel a ich motorov, a zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/985“) sa na emisie znečisťujúcich látok vozidiel kategórie T a C vzťahujú požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2016/1628 a delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých na jeho základe, pričom podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/985 sa pre uvedenie na trh, evidenciu a uvedenie do prevádzky vozidiel uplatňujú rovnaké povinné dátumy (harmonogram), ako stanovuje nariadenie (EÚ) 2016/1628.

Dňa 15. júla 2020 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1040, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)2016/1628, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Dňa 24. júna 2021 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1068, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o jeho prechodné ustanovenia pre určité stroje vybavené motormi v rozsahu výkonu minimálne 56 kW a mene ako 130 kW, a minimálne 300 kw s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19.

Preto sú pre kategóriu motorov „NRE“ zmenené stanovené nasledovné dátumy povinného uplatňovania a ukončenie prechodného obdobia pre prechodné motory (posledný dátum umiestnenia na trhu):

Rozsah výkonu (kW)

Dátum uplatňovania pre typové schválenie EÚ motora

Dátum uplatňovania pre uvedenie motorov na trh

Ukončenie prechodného obdobia pre prechodné motory

Ukončenie prvej evidencie vozidiel vzhľadom na smernicu 97/68/ES vrátane prechodných motorov

0 < P < 8

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2021

smernica 97/68/ES sa neuplatňovala na tento výkonnostný rozsah

8 ≤ P < 19

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2021

smernica 97/68/ES sa neuplatňovala na tento výkonnostný rozsah

19 ≤ P < 37

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2021

97/68KA najneskôr do 31.12.2021

37 ≤ P < 56

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2021

97/68PA najneskôr do 31.12.2021

56 ≤ P < 130

1.1.2019

1.1.2020

30.9.2022

97/68RA najneskôr do 30.9.2022

130 ≤ P < 560

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2021

97/68QA najneskôr do 31.12.2021

P > 560

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2021

smernica 97/68/ES sa neuplatňovala na tento výkonnostný rozsah

Pre vozidlá vybavené spaľovacími motormi označenými 97/68/KA, 97/68/PA a 97/68/QA je možné prvú evidenciu vykonať najneskôr 31.12.2018 a v prípade prechodných motorov najneskôr 31.12.2021.

Pre vozidlá vybavené spaľovacími motormi označenými 97/68/RA je možné prvú evidenciu vykonať najneskôr 31.12.2019 a v prípade prechodných motorov najneskôr 30.9.2022.

 

Pre kategóriu motorov „NRS“ sú stanovené nasledovné dátumy povinného uplatňovania a ukončenie prechodného obdobia pre prechodné motory (posledný dátum umiestnenia na trhu):

Rozsah výkonu (kW)

Dátum uplatňovania pre typové schválenie EÚ motora

Dátum uplatňovania pre uvedenie motorov na trh

Ukončenie prechodného obdobia pre prechodné motory

Ukončenie prvej evidencie vozidiel vzhľadom na smernicu 97/68/ES

0 < P < 56

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2020

najneskôr do 31.12.2020

 

Pre kategóriu motorov „ATS“ sú stanovené nasledovné dátumy povinného uplatňovania a ukončenie prechodného obdobia pre prechodné motory (posledný dátum umiestnenia na trhu):

Rozsah výkonu (kW)

Dátum uplatňovania pre typové schválenie EÚ motora

Dátum uplatňovania pre uvedenie motorov na trh

Ukončenie prechodného obdobia pre prechodné motory

Ukončenie prvej evidencie vozidiel vzhľadom na smernicu 97/68/ES

P > 0

1.1.2018

1.1.2019

31.12.2020

najneskôr do 31.12.2020

 

V prípade vozidiel s vnútroštátnym typovým schválením celého vozidla (napríklad u vozidiel kategórie PS alebo vozidiel kategórie T a C), kde uplynul dátum uplatňovania pre uvedenie motorov na trh, je možné požiadať o udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla alebo rozšírenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla, ale len pre prechodné motory v rámci prechodného obdobia. Po udelení vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla alebo po rozšírení vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla bude v základnom technickom opise v časti ďalšie úradné záznamy uvedené: „Prechodný motor v rámci prechodného obdobia podľa článku 58 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1628“.

V prípade vozidiel s typovým schválením EÚ celého vozidla (napríklad u vozidiel kategórie T a C), kde uplynul dátum uplatňovania pre uvedenie motorov na trh, je možné v prípade vozidiel vybavených prechodným motorom v rámci prechodného obdobia uvádzať na trh tieto vozidlá, pričom výrobca alebo zástupca výrobcu do osvedčenia o evidencii časť II v časti ďalšie úradné záznamy uvedie nasledovný záznam: „Prechodný motor v rámci prechodného obdobia podľa článku 58 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1628“. Zástupcovia výrobcov, ktorí majú týmto spôsobom rozšírené vnútroštátne typové schválenie celého vozidla a majú záujem aj naďalej uvádzať na trh vozidlá, ktoré majú inštalovaný prechodný motor, sú povinní v čase platnosti základného technického opisu požiadať o jeho predĺženie v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Po ukončení prechodného obdobia pre prechodné motory už nebude možné prihlásiť tieto vozidlá do evidencie vozidiel. Možné bude už iba povolenie sprístupnenia na trhu, evidencie alebo uvedenia do prevádzky vozidiel ukončených sérií (tzv. dopredaj vozidiel) podľa § 14 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.