Skočiť na obsah

Osobitné opatrenia pre dopredaj vozidiel kategórie L spĺňajúcich emisné limity Euro 4 po 31. 12. 2020 (okrem kategórie L2e-U, L6e-B, L3e-AxE a L3e-AxT)

V súvislosti s dopredajom vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e L6e, L7e spĺňajúcich emisné limity Euro 4 po 31. 12. 2020 (okrem kategórie L2e-U, L6e-B, L3e-AxE a L3e-AxT) boli v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 prijaté osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel ukončených sérií. Bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1694 z 11. novembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L ukončených sérií, prijaté v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19.

Týmto opatrením je umožnené členským štátom povoliť väčší počet vozidiel, ale takéto povolenie by bolo platné iba jeden rok, teda do konca roka 2021.

Na základe toho, že Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky informoval Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, že ani jeden zástupca výrobcu na Slovensku nedisponuje takým počtom skladových vozidiel (viac ako 100 kusov z jedného typu), je pre povolenie dopredaja vozidiel súčasný dopredaj vozidiel podľa článku 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 168/2013“), ktorý má platnosť dlhšie časové obdobie.

Z tohto dôvodu Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky neuvažuje nad možnosťou povoľovania dopredajov podľa článku 44a nariadenie (EÚ) č. 168/2013.

Ak by niektorí zástupca výrobcu disponoval k 31. 12. 2020 väčším počtom vozidiel ako 100 kusov z jedného typu, je potrebné, čo najrýchlejšie sa obrátiť na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad (taa@mindop.sk) s touto informáciou, pričom Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky bude na vzniknutý stav patrične reagovať.