Skočiť na obsah

Systém zvukovej signalizácie vozidla (AVAS) povinne vo všetkých vyrobených vozidlách

Podľa článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 540/2014“) systém zvukovej signalizácie vozidla (AVAS) je systém pre hybridné elektrické a čisto elektrické vozidlá, ktorý vydáva zvuk, aby chodcov a iných účastníkov cestnej premávky upozornil na prítomnosť vozidla.

Podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 540/2014 začnú výrobcovia montovať systém zvukovej signalizácie vozidla (AVAS) do nových typov hybridných elektrických a čisto elektrických vozidiel do 1. júla 2019 a do všetkých nových hybridných elektrických a čisto elektrických vozidiel do 1. júla 2021.

Z uvedeného vyplýva, že každé vyrobené vozidlo po 1. júli 2021 musí byť povinne vybavené systémom zvukovej signalizácie vozidla (AVAS). Vozidlá vyrobené pred 1. júlom 2021, ktoré ešte neboli povinne výrobcom vybavené systémom zvukovej signalizácie vozidla (AVAS) sa môžu naďalej uvádzať na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel (nie je potrebné žiadať o povolenie dopredaja vozidiel).

 

Dopredaj vozidiel po 1. septembri 2023 z dôvodu systému zvukovej signalizácie vozidla (AVAS).

Podľa prílohy VIII nariadenia (EÚ) č. 540/2014 všetky nové vozidlá evidované po 1. septembri 2023 musia plniť požiadavky predpisu EHK č. 138 série zmien 01 vrátane bodu 6.2.6, ktorý stanovuje zákaz akéhokoľvek prerušovača, ktorý umožňuje vodičovi zastaviť prevádzku systému zvukovej signalizácie vozidla (AVAS).

Z uvedeného vyplýva, že po 1. septembri 2023 nebude možné uviesť na trh vozidlá a evidovať tieto vozidlá, ktoré sú schválené podľa predpisu EHK č. 138 v pôvodnom znení (séria zmien 00) s prerušovačom, ktorý umožňuje vodičovi zastaviť prevádzku systému zvukovej signalizácie vozidla (AVAS). Takéto vozidlá bude možné po 1. septembri 2023 len na základe povolenia dopredaja.