Skočiť na obsah

12.7.2018 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava - Rokovanie V4 o podpore dopravy vo viacročnom finančnom rámci 2021-2027

Zámerom stretnutia bolo prerokovať návrh legislatívy Európskej komisie pre financovanie dopravy v rámci rozpočtového obdobia 2021 – 2027. Partneri V4 našli všeobecnú zhodu na veľkom počte oblastí, ktoré sa rozhodli presadzovať spoločne v rámci rokovaní o návrhoch legislatívy pre Európske štrukturálne a investičné fondy, ako aj pre návrh nariadenia o novom Nástroji na prepájanie Európy (CEF). Zúčastnení partneri pozitívne zhodnotili načasovanie rokovania, nakoľko prebiehali expertné rokovania o podobe vyššie uvedených legislatívnych návrhov. Výsledkom rokovania bola Deklarácia krajín V4 o budúcnosti financovania dopravy, ktorá bola predložená Európskej komisii.

 

17.7.2018 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava - Neformálne stretnutie k urbánnej dimenzii politiky súdržnosti po roku 2020

Na stretnutí, ktoré iniciovalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa zúčastnili zástupcovia Slovenska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska a Rakúska s cieľom diskutovať o urbánnom rozmere v publikovanom legislatívnom balíku pre kohéznu politiku EÚ po roku 2020. Z diskusie vyplynulo, že všetky zúčastnené strany oceňujú posilnenú úlohu mestského rozvoja. Všetci zúčastnení sa však domnievajú, že osvedčené postupy akumulované počas troch programových období operačného programu URBACT by mali byť využívané aj v nasledujúcom období. URBACT počas tohto obdobia vyvinul jedinečné metódy a know-how priamo určené na posilňovanie kapacity mestských samospráv a bolo by preto vhodné, aby aj v nasledujúcom období zachoval svoje jedinečné metódy práce. Táto pozícia bude následne uplatňovaná pri všetkých relevantných expertných stretnutiach k urbánnej dimenzii politiky súdržnosti po roku 2020.

 

17.7.2018 – Bratislava, Rokovania V4 + AT k legislatívnym návrhom Balíka mobility I.

Experti z krajín V4 sa stretli v Bratislave, aby diskutovali o hlavných pozíciách všetkých krajín V4 k Balíku mobility I. Slovenská republika pripravila Discussion Paper a pokúsila sa nájsť spoločnú pozíciu V4 k rôznym aspektom Balíka mobility I. Všetky V4 krajiny sa zhodli na tom, že sú potrebné jasné a jednotné pravidlá, ktoré by mali byť ľahko vynútiteľné, čo by mohlo zvýšiť efektívnosť a čistotu dopravy a zároveň zabezpečiť primerané sociálne podmienky pre vodičov. V popoludňajších hodinách sa zástupcovia rakúskeho predsedníctva pripojili k zasadnutiu V4 a predstavili svoj plán v súvislosti s Balíkom mobility I. 30.9.-1.10.2018 – Vysoké Tatry - Ministerské stretnutie k projektu výstavby vysokorýchlostnej trate Účelom stretnutia bolo rokovanie ministrov dopravy o cezhraničnej železničnej doprave v zúčastnených krajinách, pričom nosnou témou bolo začatie diskusie a príprav na vybudovanie siete vysokorýchlostných dráh spájajúcich hlavné mestá krajín V4. Výstupom z tohto stretnutia je podpísanie Deklarácie o zámere ministrov V4 o spolupráci pri rozvoji vysokorýchlostnej železničnej siete v strednej Európe, v rámci ktorého sa zúčastnené krajiny zaviazali spolupracovať pri identifikovaní riešení a špecifických opatrení s cieľom minimalizovania prepravných časov medzi mestami Varšava, Praha, Bratislava a Budapešť a zhodnotiť realizovateľnosť rozvoja siete vysokorýchlostnej železnice spájajúcej tieto mestá.

 

8. – 9.11.2018 – Bratislava – Stretnutie na expertnej úrovni V4 k poštovým otázkam so zameraním na univerzálnu službu a jej očakávaný vývoj v budúcich rokoch v krajinách V4

Rokovanie expertov z príslušných ministerstiev a regulačných úradov krajín V4, ako i zástupcov Európskej komisie a Asociácie európskych verejných poštových operátorov bolo zamerané na problematiku univerzálnej služby a jej strednodobého vývoja. Podujatie bolo príležitosťou na výmenu informácií o jej súčasnom stave v krajinách V4, najmä vo väzbe na meniace sa potreby a preferencie zákazníkov, ako aj dynamické zmeny na trhoch listových a balíkových služieb vyvolané rozvojom inovácií, elektronického obchodu a substitučných efektov spojených s rozvojom digitalizácie v európskom a globálnom kontexte. V súvislosti s očakávaným návrhom revízie poštovej smernice bola z legislatívneho a regulačného pohľadu diskutovaná i problematika zachovania udržateľnosti rozsahu univerzálnej služby a tiež mechanizmu jej financovania, ako aj otázky kvality a inovácií poštových služieb. Získané poznatky budú využívané v rozvíjaní ďalšej spolupráce.

 

20. – 21.11.2018 – Bratislava - Stretnutie expertov národných agentúr cestovného ruchu V4

Na pracovnom stretnutí bol prerokovaný spoločný marketingový plán krajín V4 na rok 2019. Stretnutie slúžilo taktiež na výmenu informácií o súčasnej situácii v cestovnom ruchu v krajinách V4, o pripravovaných aktivitách v oblasti cestovného ruchu, ako aj na zdieľanie názorov na rôzne dôležité otázky súvisiace s rozvojom cestovného ruchu vo vyšehradskom regióne, ako sú napríklad nové trendy v cestovnom ruchu, zmeny spotrebiteľského správania a možné smery tvorby spoločného produktu cestovného ruchu pod spoločnou značkou „Discover Central Europe“. Zástupcovia krajín V4 potvrdili záujem zamerať budúcu spoluprácu viac na online marketingové nástroje ako je spoločná webová stránka a sociálne médiá.

 

22. – 23.11.2018 – Bratislava – Smart mobility - Stretnutie expertov pre problematiku inteligentných dopravných systémov so zameraním na cezhraničnú výmenu dát a informácií z realizácie pilotných projektov v oblasti autonómnych a prepojených vozidiel

Experti nominovaní ministerstvami V4 sa po druhýkrát stretli, aby diskutovali o pokroku a budúcich plánoch v oblasti CAD a inteligentnej mobility vo svojich krajinách. Stretnutie sa ukázalo ako veľmi užitočné a inšpirujúce a všetci delegáti potvrdili svoj záujem pokračovať vo výmenách názorov a skúseností aj v budúcnosti, vo formáte V4 pod vedením príslušného predsedníctva. Všetky krajiny potvrdili, že CAD a inteligentná mobilita majú veľký a dokonca rastúci záujem, s rastúcim dopytom v štátnych orgánoch, aby vo svojich krajinách udržali tempo a vedúcu transformáciu. Diskutovalo sa o viacerých stratégiách, niektoré z nich už boli ukončené a po nich nasledujú konkrétne realizačné projekty.

 

28.11.2018 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava - Stretnutie Riadiacej skupiny k dokumentu „Spoločná stratégia územného rozvoja krajín V4 + 2“

Riadiaca skupina k dokumentu sa stretáva pravidelne počas predsedníctva krajín V4. Účastníci stretnutia zhodnotili, že nie je potrebné aktualizovať dokument "Spoločná stratégia územného rozvoja krajín V4 + 2", ktorý bol schválený Ministerskými závermi v Budapešti v roku 2014. Preto sa členovia rozhodli pozastaviť činnosť v rámci riadiacej skupiny k dokumentu, ale keďže spolupráca v oblasti územného plánovania má dlhú históriu, bude pokračovať aj naďalej, avšak  pod novým názvom „Pozorovateľská skupina za oblasť územného plánovania krajín V4 + 2“. V rámci tejto skupiny bude diskutovaná spolupráca v oblasti územného rozvoja, výmeny osvedčených postupov a informácií a taktiež zdieľania poznatkov z oblasti územného plánovania. V rámci ďalších činností sa práca skupiny bude zameriavať na súčasné výzvy v krajinách V4 + 2.

 

8.1.2019 a 4.3.2019 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava - Stretnutie expertov k projektu výstavby vysokorýchlostnej trate (1) + (2)

Témou oboch stretnutí na expertnej úrovni bolo prediskutovanie, príp. stanovenie základných technických a prevádzkových parametrov zamýšľaných vysokorýchlostných tratí, ktoré budú vstupnými premennými do jednotlivých štúdií realizovateľností. Medzi základné témy, ktoré boli prerokúvané, patrili: prevádzková rýchlosť, napojenie letísk, body zastavenia, body priechodov medzi jednotlivými krajinami, druh prevádzky, tarify, forma prepojenosti medzi jednotlivými štúdiami realizovateľnosti. Výsledkom stretnutí je koordinácia národných postupov a metodiky vypracovania štúdie realizovateľnosti s cieľom vytvorenia jednotnej a nadnárodnej siete vysokorýchlostnej železnice v strednej Európe.

 

12. – 13.3.2019 – Vysoké Tatry, Štrbské Pleso - Stretnutie k spoločnému marketingu  cestovného ruchu krajín V4 na úrovni štátnych tajomníkov

V rámci podujatia generálni riaditelia národných agentúr cestovného ruchu krajín V4 schválili a podpísali spoločný plán marketingových aktivít na rok 2019. Spoločnou prezentáciou krajín V4 na vzdialených trhoch môžeme dosiahnuť lepšie výsledky vo forme zvýšenia návštevnosti pri vynaložení nižších finančných nákladov. Partnerstvo Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska v cestovnom ruchu sa posilnilo aj podpísaním Protokolu o spolupráci medzi ministerstvami zodpovednými za rozvoj cestovného ruchu v krajinách V4 na rok 2019. Spolupráca v rámci V4 prináša výsledky a umožňuje nám efektívnejšie prezentovať stredoeurópsky región a presadzovať sa ako spoločná destinácia. Koordinované marketingové aktivity členských krajín V4 pomáhajú zvýšiť záujem neeurópskych turistov o región strednej Európy. Cieľom je nielen efektívnym spôsobom posilňovať postavenie krajín V4 na vzdialených trhoch, ale aj oslovovať nové cieľové skupiny a tak zvyšovať turistické toky do krajín V4.

 

26.3.2019 – Hotel Bôrik, Bratislava - Rokovanie zástupcov krajín V4 pre oblasť vodnej dopravy na úrovni expertov

V Bratislave sa stretli experti krajín V4 z oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy, aby diskutovali o sociálnej regulácii vnútrozemskej vodnej dopravy v rámci Európy, digitalizácii vnútrozemskej vodnej dopravy, kybernetickej bezpečnosti, modernizácii súčasnej flotily vrátane inovácií a implementácii opatrení súvisiacich s infraštruktúrou vodnej dopravy. Vzhľadom na významný prínos zdieľaných informácií na rokovaní strany vyjadrili svoju spokojnosť s novou spoluprácou v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy medzi krajinami Vyšehradskej skupiny a dohodli sa na pokračovaní spolupráce formou pravidelných stretnutí vo formáte V4 s cieľom posilniť vzájomné vzťahy a vzájomne sa informovať o osvedčených postupoch, poznatkoch a najnovšom vývoji v danej oblasti.

 

21.5.2019 – Historická budova NR SR, Bratislava – Stretnutie ministrov dopravy krajín V4

Stretnutie ministrov V4 zodpovedných za oblasť dopravy sa v prvej časti venovalo viacročnému finančnému rámcu EÚ na roky 2021 až 2027. Výsledkom je okrem iného spoločná deklarácia krajín V4 z novembra 2018 o budúcnosti financovania dopravných projektov. Ministri V4 sa zhodli na potrebe dobudovania základnej siete TEN-T do roku 2030 so zameraním sa na cezhraničné úseky a chýbajúce prepojenia, zohľadniť špecifiká krajín strednej Európy (najmä potrebu dobudovania cestnej infraštruktúry) a alokácie finančných prostriedkov v plnej výške pri prevode z Kohézneho fondu do nástroja CEF, a to na celé programové obdobie. Druhá časť stretnutia bola zameraná na cezhraničné vymáhanie pokút od zahraničných majiteľov vozidiel. Vzhľadom na podobnú situáciu vo všetkých krajinách V4 je prijatie smernice EETS všetkými vítané. Na záver stretnutia bola na tlačovej konferencii slávnostne podpísaná Deklarácia krajín V4 o projekte vysokorýchlostnej železničnej sieti v strednej Európe. Podpísaná Deklarácia bude odovzdaná aj Európskej komisii (komisárke V. Bulc), a to najmä z dôvodu, aby bol byť projekt v budúcnosti zahrnutý do predbežne identifikovaného zoznamu projektov na základnej, resp. súhrnnej sieti TEN-T a mohol tak byť spolufinancovaný z prostriedkov EÚ. Špecifikom stretnutia bola účasť novo vymenovaného ministra dopravy ČR Vladimíra Kremlíka, pre ktorého to bola zároveň prvá zahraničná pracovná cesta.