Skočiť na obsah

Schéma minimálnej pomoci (DE MINIMIS) za obdobie od 1.1.2022 do 28.2.2022

 

 

Schéma minimálnej pomoci (DE MINIMIS) za obdobie od 1.1.2022 do 28.2.2022

 

 

| CIEĽ POMOCI

Cieľom pomoci je podpora podnikov a zariadení v odvetví cestovného ruchu formou poskytnutia finančných príspevkov určených na cielené prekrytie časti fixných nákladov, ktoré oprávnení žiadatelia museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrení vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky po prejavení negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19.

Pomoc je určená na kompenzácie vzniknutých škôd žiadateľov, ako priamych následkov opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19.

 

| ROZPOČET SCHÉMY

Celkový disponibilný rozpočet pre schému pomoci de minimis je po navýšení 220 250 000 Eur.

 

| PRÁVNY ZÁKLAD A FORMA POMOCI

Ide o Schému pomoci podnikom v odvetví cestovného ruchu, ktorá bude poskytovaná na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

Pomoc je poskytovaná v príslušnom rozpočtovom roku k rozpočtovej kapitole poskytovateľa. Financovanie je formou poskytnutia finančného príspevku na kompenzáciu výpadkov vykázaného čistého obratu v oprávnenom období v porovnaní s dosiahnutým čistým obratom v období dofinancovania.

 

| POSKYTOVATEĽ POMOCI

Vyhlasovateľom, poskytovateľom a vykonávateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Pre potreby tejto pomoci boli zriadené kontaktné body:

  • telefónna linka: +421 2 5949 4895
  • mailová adresa: pomoc@mindop.sk

 

| ROZSAH PÔSOBNOSTI SCHÉMY

S III.etapou sme rozšírili skupinu podporovaných ekonomických činností podľa SK NACE klasifikácie o sektor vodnej dopravy. Všetky sú bližšie špecifikované v kapitole PRÍJEMCOVIA, pričom platí pre celé územie Slovenskej republiky.

Pomoc podľa tejto schémy bude poskytovaná len na činnosti príjemcov špecifikované v kapitole PRÍJEMCOVIA.

Ak žiadatelia vykonávajú aj iné činnosti, musia mať zabezpečené sledovanie takýchto činností, výdavkov a výnosov, aby bolo zabezpečené, že pomoc podľa tejto schémy bude poskytnutá v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ a pomoci de minimis.

Pomoc nie je možné poskytnúť na činnosti súvisiace s 

  • vývozom do tretích krajín alebo členských štátov,
  • inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou,
  • s pomocou podmienenou uprednostnením používania domáceho tovaru pred dovážaným.

 

| OPRÁVNENÉ OBDOBIE

Oprávnené obdobie podľa tejto pomoci je za mesiace od 1. januára 2022 do 28. februára 2022.

Pokles tržieb v mesiacoch pokrývaných výzvami pre pomoc de minimis, teda od 1. januára 2022 do 28. februára 2022 sa porovnávajú s rovnakými mesiacmi roka 2019.

 

| VÝŠKA POSKYTNUTEJ POMOCI

Maximálna výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur počas obdobia pokrývajúceho aktuálny fiškálny rok a dva (2) predchádzajúce fiškálne roky.

Uvedená čiastka predstavuje maximálny objem pomocí pre žiadateľa, ktorý poskytli všetci poskytovatelia pomoci de minimis na území Slovenskej republiky v uvedenom období jedinému žiadateľovi.

Výška poklesu čistého obratu musí byť viac ako 40%. Žiadosť o pomoc podľa tejto schémy môže podnik uplatňovať aj za konkrétne jednotlivé mesiace samostatne.

Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období, pričom je rozdelený nasledovne:

  • Cestovné kancelárie 6%
  • Cestovné agentúry 3,6%
  • Ostatné činnosti 10%

Detailnejšie informácie o výpočte výšky poskytnutého príspevku sú uvedené vo Výzve k schéme pomoci v kapitole 6 – Podmienky poskytnutia finančného príspevku.