Skočiť na obsah

Schéma minimálnej pomoci (DE MINIMIS) za obdobie od 1.4.2020 do 31.5.2021

 

 

Schéma minimálnej pomoci (DE MINIMIS) za obdobie od 1.4.2020 do 31.5.2021

 

 

| CIEĽ POMOCI

Cieľom pomoci je podpora podnikov a zariadení v odvetví cestovného ruchu formou poskytnutia finančných príspevkov určených na cielené prekrytie časti fixných nákladov, ktoré oprávnení žiadatelia museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrení vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky po prejavení negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19.

Pomoc je určená na kompenzácie vzniknutých škôd žiadateľov, ako priamych následkov opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19.

 

| ROZPOČET SCHÉMY

Celkový disponibilný rozpočet pre schému pomoci de minimis je po navýšení 220 250 000 Eur.

 

| PRÁVNY ZÁKLAD A FORMA POMOCI

Ide o Schému pomoci podnikom v odvetví cestovného ruchu, ktorá bude poskytovaná na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

Pomoc je poskytovaná v príslušnom rozpočtovom roku k rozpočtovej kapitole poskytovateľa. Financovanie je formou poskytnutia finančného príspevku na kompenzáciu výpadkov vykázaného čistého obratu v oprávnenom období v porovnaní s dosiahnutým čistým obratom v období dofinancovania.

 

| POSKYTOVATEĽ POMOCI

Vyhlasovateľom, poskytovateľom a vykonávateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Pre potreby tejto pomoci boli zriadené kontaktné body:

 • telefónna linka: +421 2 5949 4895
 • mailová adresa: pomoc@mindop.sk

 

| ROZSAH PÔSOBNOSTI SCHÉMY

S III.etapou sme rozšírili skupinu podporovaných ekonomických činností podľa SK NACE klasifikácie o sektor vodnej dopravy. Všetky sú bližšie špecifikované v kapitole PRÍJEMCOVIA, pričom platí pre celé územie Slovenskej republiky.

Pomoc podľa tejto schémy bude poskytovaná len na činnosti príjemcov špecifikované v kapitole PRÍJEMCOVIA.

Ak žiadatelia vykonávajú aj iné činnosti, musia mať zabezpečené sledovanie takýchto činností, výdavkov a výnosov, aby bolo zabezpečené, že pomoc podľa tejto schémy bude poskytnutá v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ a pomoci de minimis.

Pomoc nie je možné poskytnúť na činnosti súvisiace s 

 • vývozom do tretích krajín alebo členských štátov,
 • inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou,
 • s pomocou podmienenou uprednostnením používania domáceho tovaru pred dovážaným.

 

| OPRÁVNENÉ OBDOBIE

Oprávnené obdobie podľa tejto pomoci je za mesiace od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021.

 • Prvá etapa žiadostí bola od 1. apríla 2020 do 30. októbra 2020.
 • Druhá etapa žiadostí bola od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021 a bolo v nej možné žiadať o pomoc aj za obdobie z prvej etapy, teda od 1. apríla 2020 (doplnenie).
 • Tretia etapa je pre prekrytie časti nekrytých fixných nákladov za obdobie od 1. apríla 2021 do 31. mája 2021. Aj v tejto epate bude možné žiadať o pomoc aj za celé obdobia z prvej a druhej etapy, teda od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021.

Pokles tržieb v mesiacoch pokrývaných výzvami pre pomoc de minimis, teda od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021 sa porovnávajú s rovnakými mesiacmi roka 2019.

 

| VÝŠKA POSKYTNUTEJ POMOCI

Maximálna výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur počas obdobia pokrývajúceho aktuálny fiškálny rok a dva (2) predchádzajúce fiškálne roky.

Uvedená čiastka predstavuje maximálny objem pomocí pre žiadateľa, ktorý poskytli všetci poskytovatelia pomoci de minimis na území Slovenskej republiky v uvedenom období jedinému žiadateľovi.

Výška poklesu čistého obratu musí byť viac ako 40%. Žiadosť o pomoc podľa tejto schémy môže podnik uplatňovať aj za konkrétne jednotlivé mesiace samostatne.

Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období, pričom je rozdelený nasledovne:

 • Cestovné kancelárie 6%
 • Cestovné agentúry 3,6%
 • Ostatné činnosti 10%

Detailnejšie informácie o výpočte výšky poskytnutého príspevku sú uvedené vo Výzve k schéme pomoci v kapitole 6 – Podmienky poskytnutia finančného príspevku.