Skočiť na obsah

Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

 

Popis služby: Služba umožňuje podať elektronickú verziu Žiadosti o poskytnutie príspevku z mechanizmu (ŽoPPM) v rámci aktuálnej Výzvy na projekty rozvoja cyklistickej infraštruktúry z Plánu obnovy a odolnosti (POO).

Komu je služba určená: Služba je určená oprávneným žiadateľom – t. j. najmä krajským a obecným samosprávam alebo nimi zriadeným organizáciám z jadrových miest a priľahlých obcí oprávneného územia.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, vyžaduje.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno, vyžaduje sa.

Spoplatnenie služby: Služba nie je spoplatnená.

Spôsob použitia služby: Službu je možné využiť na zasielanie nových ŽoPPM a ich príloh do dátumu uzávierky aktuálnej výzvy, resp. na základe vyzvania na doplnenie údajov aj po tomto dátume.

Link na vyplnenie elektronického formulára (URL volania služby):  link

Rozpracovaný elektronický formulár ŽoPPM si môžete kedykoľvek uložiť a znovu načítať neskôr. Po odoslaní úplného formuláru ŽoPPM s prílohami sú dokumenty zaslané automaticky priamo vyhlasovateľovi výzvy.

V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov neviete alebo nemôžete využiť elektronickú službu, prípadne tiež na prípravu elektronického formuláru offline môžete použiť papierovú verziu formulára.

Papierová verzia formulára služby: link

Vyplnený papierový formulár, vrátane povinných príloh je potrebné doručiť do dátumu uzávierky aktuálnej výzvy do podateľne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, poštou, osobne alebo kuriérom na adresu: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.

Ako vyplniť ŽoPPM: link na podrobné informácie k aktuálnej výzve, vzory príloh, metodiky, normy a predpisy a iné súvisiace dokumenty.