Skočiť na obsah

Aktuálne otázky duálneho vzdelávania v rezorte dopravy a výstavby

konferencia

V priestoroch MDV SR sa dňa 27. marca 2018 uskutočnila konferencia pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka na tému Aktuálne otázky duálneho vzdelávania v rezorte dopravy a výstavby. Organizátormi konferencie boli MDV SR, ÚDPT SR, partnerom podujatia bol ŠIOV. 

Cieľom konferencie bolo vytvorenie priestoru pre mnohostrannú komunikáciu o potrebných zmenách na základe prvotných skúseností s duálnym vzdelávaním v rezorte  a riešenie aplikačných problémov.  

Prezentácie zástupcov MŠVVŠ SR, ŠIOV, BSK, ŽSR a SOŠ poukázali na potrebu motivácie zamestnávateľov, SOŠ a žiakov na vstup do systému duálneho vzdelávania a na potrebu zvýšenia uplatniteľnosti absolventov SOŠ na trhu práce. Medzi očakávané prínosy duálneho vzdelávania pre školy patrí najmä zapojenie pedagógov do inovačného vzdelávania u zamestnávateľa a materiálna a technická podpora výučby zamestnávateľom. Pre zamestnávateľov je dôležitá prax žiakov počas štúdia, aby bolo možné čo najskôr absolventov zaradiť do pracovného procesu. Zamestnávatelia uprednostňujú spoluprácu so školami s dlhou tradíciou a vysokou kvalitou úrovne vzdelávacieho procesu.

Diskusia bola zameraná najmä na úspešnosť plošnej implementácie systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – SOŠ – žiak, vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania vrátane prípravy inštruktorov, majstrov a učiteľov.

Účastníci konferencie poukázali na nevyhnutnosť aktívnej spolupráce zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných subjektov pri aplikácii duálneho vzdelávania v rezorte, na potrebu napomáhania legislatívnym a koncepčným zmenám, ktoré budú vytvárať vyhovujúce podmienky pre rozvoj duálneho vzdelávania, na dôležitosť rozvíjania spolupráce škôl a zamestnávateľov najmä formou propagačných aktivít, získavaním a poskytovaním materiálnej a finančnej podpory, spoluúčasťou zamestnávateľov na náboroch žiakov, odbornými prednáškami, exkurziami. Aktívnu propagáciu duálneho vzdelávania je potrebné zabezpečovať najmä prostredníctvom médií, organizovaním súťaží a kultúrno-spoločenských podujatí pre školy.

Aktuálne otázky duálneho vzdelávania v rezorte dopravy a výstavby - konferencia

Prezentácie z konferencie

Fotografie z konferencie