Skočiť na obsah

Nedostatok vodičov v osobnej a nákladnej doprave

Workshop

V priestoroch Ministerstva dopravy a výstavby SR sa uskutočnil 5. decembra 2018  workshop s názvom Nedostatok vodičov v osobnej a nákladnej doprave. Cieľom workshopu bolo vytvorenie priestoru pre odborníkov na komunikáciu, vzájomnú spoluprácu a nastavenie potrebných zmien pri riešení problémov súvisiacich s nedostatkom vodičov. 

Možnosti odborného vzdelávania a prípravy vodičov v SR predstavili zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Strednej priemyselnej školy dopravnej, Zvolen. Následne zástupca Prezídia Policajného zboru oboznámil prítomných s pripravovanou novelou zákona o cestnej premávke a s návrhom na zníženie veku vodičov oprávnených viesť vozidlá verejnej osobnej a nákladnej dopravy. Zamestnávateľské aktivity na podporu profesie vodiča  predstavili zástupcovia ČESMAD Slovakia, Zväzu autobusovej dopravy a Združenia MHD SR.

Diskusia bola zameraná na potrebu zvyšovania povedomia verejnosti o možnostiach štúdia dopravných a technických odborov pripravujúcich žiakov na vykonávanie profesie vodiča a na hľadanie možností ďalšieho vzdelávania budúcich vodičov. Prítomní sa ďalej venovali    porovnávaniu podmienok výkonu práce vodiča v zahraničí a v SR, aj získavaniu záujemcov o túto profesiu. Taktiež sa diskutovalo o tvorbe súvisiacej legislatívy a o zmene jej aktuálneho znenia.

Účastníci konferencie v závere poukázali na nevyhnutnosť aktívnej spolupráce zainteresovaných subjektov pri systémovom vzdelávaní budúcich vodičov, podporu neformálneho vzdelávania vodičov prostredníctvom kurzov, efektívnu propagáciu potrebných  študijných a učebných odborov, ako aj profesie vodiča. Taktiež upozornili na potrebu zaviesť sociálne výhody pre vodičov a eliminovať daňové a odvodové zaťaženie dopravcov.

Nedostatok vodičov v osobnej a nákladnej doprave - workshop

Nedostatok vodičov v osobnej a nákladnej doprave - workshop

Nedostatok vodičov v osobnej a nákladnej doprave - workshop

Nedostatok vodičov v osobnej a nákladnej doprave - workshop

 

Prezentácie z workshopu