Skočiť na obsah

Čo je dočasné povolenie na prevádzku neschváleného vozidla

V cestnej premávke v obmedzenom režime môže byť na obmedzenej trase alebo obmedzenom území prevádzkované neschválené jednotlivé vozidlo na základe povolenia schvaľovacieho orgánu. Okruh vozidiel, ktorým možno udeliť dočasné povolenie na prevádzku, ustanovuje § 51 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel.

Na udelenie dočasného povolenia na prevádzku neschváleného vozidla je potrebné predložiť schvaľovaciemu orgánu (okresnému úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií) návrh na dočasné povolenie na prevádzku neschváleného vozidla.

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak návrh obsahuje všetky predpísané náležitosti a ak jednotlivé vozidlo nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

Schvaľovací orgán vydá

  1. dočasné povolenie na obmedzenej trase alebo obmedzenom území s obmedzenou platnosťou najviac na jeden rok, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
  2. potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C,
  3. osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C a
  4. tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C.

Schvaľovací orgán v dočasnom povolení určí najvhodnejšiu trasu alebo územie vzhľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, pričom môže ísť aj o inú trasu alebo územie, ako uviedol navrhovateľ v návrhu. Ak si to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, schvaľovací orgán môže prevádzku neschváleného vozidla podmieniť sprevádzaním vozidla sprievodnými vozidlami a vybavením vozidla zvláštnym výstražným svietidlom oranžovej farby.

Dokladmi (dočasné povolenie, potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C a osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C) vodič neschváleného vozidla preukazuje oprávnenie prevádzkovať vozidlo v cestnej premávke; na výzvu kontrolných orgánov v cestnej premávke je vodič vozidla povinný predložiť tieto doklady.

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý je držiteľom dočasného povolenia, je povinný

  1. pri prevádzke jednotlivého vozidla v cestnej premávke zabezpečiť čo najväčšiu mieru bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
  2. prevádzkovať jednotlivé vozidlo v cestnej premávke len na obmedzenej trase alebo obmedzenom území, ktoré sú uvedené v dočasnom povolení,
  3. prevádzkovať jednotlivé vozidlo v cestnej premávke len počas platnosti dočasného povolenia,
  4. dodržiavať podmienky určené v dočasnom povolení,
  5. počas celej doby platnosti dočasného povolenia mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje,
  6. do desiatich dní od uplynutia platnosti dočasného povolenia vrátiť schvaľovaciemu orgánu vydané potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C a tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C.