Skočiť na obsah

Platnosť technického osvedčenia vozidla vydaného podľa vzorov právnej úpravy účinnej pred 1. decembrom 2006

Technické osvedčenie vozidla, ktoré bolo vydané vozidlu podľa vzorov právnej úpravy účinnej pred 1. decembrom 2006, podľa § 170 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) zostávajú v platnosti

  • pri vozidlách kategórie L1e vyrobených pred 1. januárom 2000, do konca roku 2027;
  • pre ostatné kategórie vozidiel je technické osvedčenie vozidla vydané podľa právnej úpravy účinnej pred 1. decembrom 2006 neplatné.

Výmena technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II

Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. prevádzkovateľ vozidla vozidiel kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS alebo LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel, môže požiadať schvaľovací orgán o vydanie osvedčenia o evidencii časť II. O vydanie osvedčenia o evidencii časť II prevádzkovateľ vozidla požiada len v prípade, ak chce uvedené vozidlá prevádzkovať v cestnej premávke.

Osvedčenie o evidencii časť II možno vydať len vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie EÚ, vnútroštátne typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v cestnej premávke na území Slovenskej republiky a malo vydané technické osvedčenie vozidla.

Jednotlivé vozidlo, ktoré má byť prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom a osvetlením miesta na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom. Vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000 nemusia byť vybavené osvetlením miesta na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom, ak v čase výroby tieto vozidlá neboli takýmto osvetlením vybavené.

Podrobnosti o návrhu na vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického osvedčenia vozidla

Výmena technického osvedčenia vozidla za technické osvedčenie vozidla

Podľa § 43 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. prevádzkovateľ vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla podľa právnych predpisov účinných do 1. decembra 2006, môže požiadať schvaľovací orgán o vydanie technického osvedčenia vozidla. O vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľ vozidla požiada len v prípade, ak chce uvedené vozidlá prevádzkovať v cestnej premávke.

Technické osvedčenie vozidla možno vydať len vozidlu, ktoré bolo schválené na prevádzku v cestnej premávke na území Slovenskej republiky a malo vydané technické osvedčenie vozidla podľa právnych predpisov účinných do 1. decembra 2006.

Podrobnosti o návrhu na vydanie technického osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla