Skočiť na obsah

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje typový schvaľovací orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa prideľuje, ak

 1. pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 2. pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 3. identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

 

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN typový schvaľovací orgán pridelí vozidlu na základe návrhu:

 1. prevádzkovateľa vozidla, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel,
 2. prevádzkovateľa vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré má vydané technické osvedčenie vozidla,
 3. prevádzkovateľa vozidla, ak ide o opätovne schvaľované vozidlo, alebo
 4. vlastníka vozidla, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu.

 

Návrh na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN obsahuje

 1. identifikačné údaje navrhovateľa,
 2. identifikačné údaje vozidla v rozsahu značka vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla, druh vozidla, kategória vozidla, obchodné meno výrobcu vozidla, identifikačné číslo vozidla VIN, evidenčné číslo vozidla a dátum prvej evidencie vozidla,
 3. odôvodnenie návrhu,
 4. kópiu osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II, alebo technického osvedčenia vozidla, alebo osvedčenia o evidencii členského štátu alebo zmluvného štátu, ak bol taký doklad vydaný a ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu; ak má osvedčenie o vozidle dve časti, musia byť predložené obidve časti,
 5. kópiu dokladu o nadobudnutí vozidla, najmä faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu,
 6. odborný posudok o kontrole originality základnej nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
 7. protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
 8. doklad o nadobudnutí tej časti vozidla, na ktorej bolo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN; predkladá sa, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla alebo pri oprave vozidla,
 9. stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie v rámci jedného typového radu, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla,
 10. doklad o dopravnej nehode vydaný príslušným orgánom Policajného zboru alebo doklad o poistnej udalosti alebo obdobný doklad zo zahraničia, ak je vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti,
 11. potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o stotožnení vozidla; potvrdenie sa predkladá pri jednotlivo dovezenom vozidle z členského štátu alebo zmluvného štátu, ak má neidentifikovateľné identifikačné číslo vozidla VIN; potvrdenie sa nepredkladá, ak bol predložený doklad podľa písmena l) tretieho bodu,
 12. v prípade vozidla po odcudzení: doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla, doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla, doklady preukazujúce identifikáciu vozidla, najmä posudok kriminalisticko-expertízneho skúmania vozidla,
 13. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel; predkladá sa, ak bolo vozidlo vyradené z evidencie vozidiel.

 

V súlade s položkou 73 písm. c) sadzobníka správnych  poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za podanie návrhu na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN zaplatí správny poplatok vo výške 20,- €. Správny poplatok sa uhrádza prostredníctvom platobného systému eKolok. Pre vyhľadanie služby v systéme eKolok môžete použiť kód ID služby 1516.

 

Vzor návrhu na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN.

 

Zoznam pracovísk kontroly originality oprávnených na jednotlivé vozidlá umiestňovať a upevňovať náhradné identifikačné číslo vozidla VIN a identifikačné číslo vozidla VIN.