Kontaktné miesto pre stavebné výrobky podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je kontaktné miesto pre stavebné výrobky podľa čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

Kontakt:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Námestie slobody 6

P. O. BOX 100

810 05 Bratislava

www.mindop.sk

e-mail1: cpr@mindop.sk

 

Súvisiace dokumenty a užitočné linky