Skočiť na obsah

Kontaktné miesto pre stavebné výrobky podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je kontaktné miesto pre stavebné výrobky podľa čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS. Poskytuje informácie o podmienkach uvádzania stavebných výrobkov na trh, o ustanoveniach zameraných na plnenie základných požiadaviek na stavby platných pre zamýšľané použitie každého stavebného výrobku.

Kontaktné miesto pre stavebné výrobky je zároveň asistenčnou službou v zmysle nariadenia EP a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

Odpoveď kontaktného miesta pre stavebné výrobky poskytujeme bezplatne a najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti.

 

Kontaktné údaje :

Ministerstvo dopravy a výstavby SLovenskej Republiky

Námestie slobody 6

P.O.BOX 100

Bratislava

 

e-mail: cpr@mindop.sk

 

Kontaktné miesto pre výrobky

Kontaktné miesto pre iné ako stavebné výrobky je zriadené na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR:

https://www.unms.sk/?Kontaktne-miesto-pre-vyrobky´

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Ako ste spokojný s poskytnutou asistenčnou službou?

Našli ste čo ste hľadali?   

Ohodnoťte prosím, aké jednoduché bolo použiť tento postup.                                                                    

 

                                                        

 

legislatívne predpisy

 

legislatívne predpisy zrušené k 1.7.2013:


ďalšie užitočné linky: