Skočiť na obsah

Nové trasy v systéme nesprevádzaná kontinentálna kombinovaná doprava

Dátum vyhlásenia: 17.1.2023
Dátum uzávierky: 30.6.2023
Komponent: 3 - Udržateľná doprava
Investícia: 3 - Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy

Výška prostriedkov na výzvu:  9 000 000, 00 Eur bez DPH

Podávanie žiadosti: žiadosti o prostriedky mechanizmu (ŽoPPM) je potrebné podávať podľa podmienok uverejnených vo výzve.

Oprávnení prijímatelia: intermodálni operátori, špeditéri

Spôsob vyhodnocovania žiadostí: predkladaný projekt bude bodovo hodnotený podľa kritérií uvedených vo výzve. Navrhnuté hodnotiace kritéria sú : množstvo tovaru presunutého z cesty, dĺžka trasy po území SR, environmentálne prínosy, dôveryhodnosť a životaschopnosť projektu. Hodnotiť bude komisia, ktorú zriadi minister dopravy SR.

Zoznam podporených projektov: vytvorenie poradia projektov na základe získaného bodového hodnotenia

Financovanie: formou refundácie do výšky max. 49 % oprávnených výdavkov

Obdobie oprávnenosti: oprávnené výdavky projektu musia byť realizované najneskôr do 31.03.2026.

Informácie pre žiadateľa : Každému úspešnému žiadateľovi bude zaslaný e-mail s detailným postupom na elektronické vypracovanie, podpísanie a podanie zmluvy cez portál verejnej správy www.slovensko.sk. Vzor zmluvy sa nachádza v prílohe P2 - návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Popis: Služba umožňuje vypracovanie, podpísanie a podanie zmluvy oprávneným prijímateľom pomocou elektronického podpisu. Zmluva sa podpisuje na základe Výzvy vyhlásenej dňa 17.01.2023. Predložené projekty budú bodovo hodnotené na základe hodnotiacich kritérií  uvedených vo výzve, pričom sa kládol dôraz, aby projekt viedol k zvýšeniu objemu prepraveného tovaru v ekologickej intermodálnej doprave , čím sa znížia emisie CO2 v doprave a zlepší kvalita ovzdušia. Služba nie je spoplatnená.