Skočiť na obsah

Otvorené dáta

Ministerstvo dopravy a výstavby SR  zverejňuje údaje vo forme otvorených dát na základe úloh  z: 

Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019 (uznesenie vlády SR č. 104 z 1. marca 2017).

Zoznam úloh:

  • B.9. v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu zverejniť na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát najžiadanejšie datasety na portáli otvorených dát v súlade s platnou legislatívou.
  • B.15. v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach sprístupniť v súlade s platnou legislatívou a existujúcimi technickými podmienkami najžiadanejšie s uvedením licencie (vzťahov) na ich využívanie.
  • B.22. zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu minimálne v definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie za predchádzajúci rok.

Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2020-2021 (uznesenie vlády SR č. 553 z 13. novembra 2019).

Zoznam úloh:

  • B.5. po zavedení publikačného minima pre štátnu správu každoročne zverejňovať dáta z publikačného minima pre štátnu správu na portáli otvorených dát data.gov.sk.
  • B.23. zverejňovať vybrané vykonávacie predpisy a vnútorné organizačno-riadiace akty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

Kontaktná osoba pre spätnú väzbu k datasetom MDV SR, požiadavky na zverejnenie datasetov:

Mgr. Radko Duda, e-mail:  radko.duda@mindop.sk