Skočiť na obsah

Ubytovanie odídencov v období apríl 2024 - jún 2024

Preplácanie príspevku za ubytovanie odídencov ubytovaných v období od apríla 2024 do júna 2024  sa poskytuje podľa nariadenia vlády č. 60/2024 Z. z. Pre preplatenie príspevku je potrebné uzatvoriť samostatnú zmluvu pre celé obdobie.

Zmluvy je možné predkladať elektronicky do 31. júla 2024.

 

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku za ubytovanie odídenca

 

 

Upozorňujeme, že pre návrhy zmlúv predkladané po uvedenom termíne, a to vzhľadom na časovú náročnosť procesu jeho kontroly, podpisu a zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, nie je možné zaručiť zverejnenie zmluvy v čase najneskôr deň pred posledným dňom určeným na predloženie žiadosti o príspevok za ubytovanie odídenca podľa čl. II, ods. 6 zmluvy.

Postup pre vypĺňanie žiadostí

Podľa § 27k ods. 3 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 92/2022 Z.z. budú môcť fyzické a právnické osoby, spĺňajúce uvedené podmienky, požiadať o vyplatenie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Postup je nasledovný:

 1. Zmluva – vzor Zmluvy uvedený vo Vzoroch má informatívny charakter. Predkladanie zmlúv je možné elektronicky prostredníctvom slovensko.sk. Po podpise oboma zmluvnými stranami a zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, bude môcť žiadateľ predkladať svoje žiadosti.
 2. Žiadosť bude možné predkladať len za všetky mesiace oprávneného obdobia spoločne.
 3. Žiadosť je možné predkladať až po podpise zmluvy. O príspevok sa žiada predložením 2 dokumentov, a to: 1. žiadosti a 2. záznamu o ubytovaní. Všetky vzory sú k dispozícii v časti Vzory. Podklady sa predkladajú elektronicky. Kópie Potvrdení o tolerovanom pobyte je potrebné doručiť vo fyzickej podobe alebo elektronicky ako prílohu k žiadosti (scan Potvrdenia o tolerovanom pobyte).
   
 4. Záznam o ubytovaní vo formáte xls: všetky vyznačené polia sú povinné. Výpočet je automatický. Na jednu stranu sa dá uviesť max. 40 záznamov. Pre viac ako 40 záznamov sa používa viac hárkov. V zázname je potrebné oddeliť ubytovanie pre jednotlivé mesiace do samostatných hárkov.

  Ubytovanie odídencov v období apríl 2024 - jún 2024
 5. Ostatné údaje sa vypĺňajú nasledovne:
  • záznam o ubytovaní je potrebné vypĺňať ako samostatný hárok excelu za každý mesiac
  • číslo pasu: uvádza sa údaj podľa pasu, resp. Potvrdenia o udelení tolerovaného pobytu (identifikátor), prípadne iný identifikačný údaj podľa predložených dokumentov odídenca. Ak nie je k dispozícii, kolónka ostane prázdna
  • doklad o pobyte SR/EÚ číslo: na tlačive Potvrdenia o tolerovanom pobyte je uvedený identifikátor. Toto je číslo dokladu
  • dátum účinnosti dokladu: začiatok udeleného pobytu cudzincovi podľa Potvrdenia o udelení tolerovaného pobytu
    
 6. žiadosť o poskytnutie príspevku: v prípade, že záznam o ubytovaní tvorí viac strán, v žiadosti sa uvádza cena celkom za všetky záznamy (hárky).