Skočiť na obsah

Plány legislatívnych úloh vlády SR

Plán legislatívnych úloh vlády SR je vypracovaný na základe podkladov predložených ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR schváleného Národnou radou SR, pričom reflektuje aj na potreby aplikačnej praxe. Podkladmi pre spracovanie návrhu plánu sú tiež požiadavky na implementáciu nariadení EÚ a na transpozíciu smerníc EÚ do nášho právneho poriadku (ako aj niektoré úlohy vyplývajúce z uznesení vlády SR).

Jednotlivé legislatívne úlohy sú zoradené podľa mesiacov, v ktorých sa predpokladá ich predloženie na rokovanie vlády SR.