Skočiť na obsah

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy 2017

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje na základe zákona č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. decembra 2010 o poskytovaní dotácií zo  štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania a výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie dotácie mestám a obciam na prenesený výkon štátnej správy

  • na úseku bývania
  • na úseku stavebného poriadku
  • na činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie (doprava).

Dokumenty: