Skočiť na obsah

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy 2019

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje dotácie na prenesený výkon štátnej správy na základe:

  • zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019,
  • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. decembra 2010 o poskytovaní dotácií zoštátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania (na úsek bývania),
  • Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (na úsek dopravy),
  • Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR zo 16. marca 2018 č. 06484/2018/SRF/21012-M, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania (na úsek stavebného poriadku).
  • Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 13. novembra 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M (oznámenie č. 392/2019 Z. z.), ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. marca 2018 č. 06484/2018/SRF/21012-M (oznámenie č. 84/2018 Z. z).

Dokumenty na stiahnutie:

Dokumenty na stiahnutie:

Číselník okresov (.pdf)

Prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania:

 Tabuľka k zúčtovaniu poskytnutej dotácie:

Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a na činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie (doprava)

Tabuľky k zúčtovaniu poskytnutej dotácie:

Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku – navýšenie dotácie

Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019 na úseku stavebného poriadku- navýšenie

Tabuľka k zúčtovaniu poskytnutej dotácie: