Skočiť na obsah

Prenesený výkon štátnej správy 2022

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje dotácie na prenesený výkon štátnej správy na základe:

  • zákona č. 534 zo 14. decembra 2021 o štátnom rozpočte na rok 2022 (vládou schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2024 schválený uznesením vlády SR č. 577/2021 zo dňa 14. októbra 2021),
  • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. decembra 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania,
  • opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. marca 2018 č. 06484/2018/SRF/21012-M (oznámenie č. 84/2018 Z. z.), ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania,
  • opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 13. novembra 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M (oznámenie č. 392/2019 Z. z.), ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov,
  • opatrenia Ministerstva dopravy a výstavbu Slovenskej republiky zo 16. decembra 2022 č. 39957/2022/SRF/128262-M (oznámenie č. 452/2022 Z. z.), ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov,
  • výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (úsek cestnej dopravy),
  • opatrenia Ministerstva dopravy a výstavbu Slovenskej republiky zo 16. decembra 2022 č. 40020/2022/SRF/128278-M (oznámenie č. 453/2022 Z. z.), ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2482/M-2005
    z 21.novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Dokumenty na stiahnutie:

 

Prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania:

Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a na činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie (doprava):

Žiadosť o podklady – odmeny podľa Dodatku č. 1 ku KZVS na rok 2022