Skočiť na obsah

Technické predpisy rezortu

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre.

Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 44/2021 schvaľuje a vydáva technické podmienky (v minulosti technické predpisy a smernice), ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry.

MP 44/2021 PRE TVORBU, SCHVAĽOVANIE A ZVEREJŇOVANIE TECHNICKÝCH PREDPISOV REZORTU MINISTERSTVA DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, MDV SR (účinnosť od 01.01.2022)

Informácia o ich schválení sa uverejňuje vo Vestníku MDV SR.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc

MD SR vydalo odporúčanie Technických podmienok výrobcu (TPV) na používanie týchto zvodidiel: