Skočiť na obsah

Letecká doprava

 1. Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel v znení nariadenia vlády č. 376/2007 Z. z.
 5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 641/2005 Z. z. o prístupe na trh služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel
 6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 661/2005 Z. z. o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve
 7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 Z. z. ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania
 8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 492/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 530/2008 Z. z.
 9. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 60/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú lety oslobodené od odplaty za použitie verejného letiska a za poskytovanie letiskových služieb a lety oslobodené od odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb
 10. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 274/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o licenciách tuzemských leteckých dopravcov a o povoleniach zahraničných leteckých dopravcov
 11. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 654/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška poistného krytia zodpovednosti v civilnom letectve
 12. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 28/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk
 13. Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 341/2014 Z. z. o vydaní výnosu z 27. novembra 2014 č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva
 14. Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 412/2019 Z. z.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 9 zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo opatrenie z 25. novembra 2019 č. 21934/2019/SCL/96603-M, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti
 15. Oznámenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 101/2024 Z. z. o vydaní rozhodnutia č. 13678/2024/OCL/30486 z 3. apríla 2024, ktorým sa mení a dopĺňa príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 22587/2022/SCL/42017 z 28. apríla 2022, ktorým boli prijaté štandardy a odporúčania a postupy Medzinárodnej organizácie civilného letectva v znení rozhodnutia č. 42629/2022/SCL/120280
 16. Oznámenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 124/2024 Z. z. o vydaní rozhodnutia č. 17908/2024/OCL/46393 z 27. mája 2024, ktorým sa dopĺňa letecký predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu vydaný úpravou č. 3/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. januára 2008 v platnom znení.