Skočiť na obsah

Vodná doprava

vnútrozemská plavba
 

 1. Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2018 Z. z. o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách
 5. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 22/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest
 6. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 59/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla
 7. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 123/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave
 8. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 124/2001 Z. z., ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave na vnútrozemských vodných cestách
 9. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 80/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu a odborníka na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách a o činnosti skúšobných komisií
 10. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 5/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy
 11. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla
 12. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu
 13. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla
 14. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 444/2004 Z. z. o vydaní výnosu z 19. júla 2004 č. 1547/M-2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov Štátnej plavebnej správy; tento výnos bol novelizovaný výnosom z 25. mája 2009 č. 01158/2009/SCLVD/z.21279/M (oznámenie č. 232/2009 Z. z.)
 15. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 48/2010 Z. z. o vydaní výnosu zo 4. februára 2010 č. 4052/2010/SCLVD/z. 04853-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii

námorná plavba
 

 1. Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 579/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky bezpečnej nakládky a vykládky námornej lode na hromadný náklad
 3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro
 4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov
 5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení neskorších predpisov
 6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí
 7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí
 8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 16/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2010 Z. z.
 9. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 220/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní štátnej vlajky Slovenskej republiky a iných vlajok na námornej lodi
 10. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 221/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach, ktoré sa majú vykonať pri narodení dieťaťa, úmrtí, nezvestnosti a spadnutí osoby cez palubu na námornej lodi plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky
 11. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 54/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla v znení vyhlášky č. 407/2008 Z. z.
 12. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 438/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vypúšťania znečisťujúcich látok z námorných lodí do mora
 13. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 286/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej jachty a o odbornej spôsobilosti členov posádky námornej jachty
 14. Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 313/2014 Z. z. o vydaní výnosu zo 4. novembra 2014 č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky; tento výnos bol novelizovaný opatrením z 27. januára 2016 č. 07059/2016/C421-SCLVD/05695-M (oznámenie č. 88/2016 Z. z.)
  https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2016/4/
 15. Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 89/2015 Z. z. o vydaní výnosu z 20. marca 2015 č. 04872/2015/C421-SCLVD/21933-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vedení námorného registra Slovenskej republiky a lodných listín, denníkov a iných lodných dokladov
 16. Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 119/2021 Z. z. o vydaní opatrenia zo 4. marca 2021 č. 07930/2021/SCLVD/05695-M, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 4. novembra 2014 č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky v znení opatrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. januára 2016 č. 07059/2016/C421-SCLVD/05695-M